Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Publikacje Lista publikacji
 
 
English version
Lista publikacji


W ramach projektu "Przygotowanie systemu upowszechniania informacji" eksperci, wybrani przez Program Agro-Info, opracowali podstawowe pakiety informacyjne, które są dostępne w formie publikacji i szkoleń oraz w wersji elektronicznej na tej właśnie stronie. W tym miejscu udostępniamy Państwu ponadto materiały ze szkoleń, konferencji lub seminariów organizowanych przez Agro-Info oraz, w miarę możliwości, przez inne organizacje, zwłaszcza te, których działalność wsparliśmy finansowo. 

                                                                                                                  opracowania tematyczne

 


 

 

 

"Przedsiębiorczość wiejska. Baza danych www.agrinpol.pl" - Fundacja Fundusz Współpracy Biuro Programów Wiejskich, październik 2006.

Publikacja stanowi podsumowanie II edycji projektu Agrinpol.

 

 

 

"Prawne apekty tworzenia i funkcjonowania Loklanej Grupy Działania w ramach Pilotażowego Programu LEADER+" - Fundacja "Fundusz Współpracy" Biuro Programów Wiejskich, styczeń 2006.

Publikacja analizuje trzy formy prawne przewidziane dla LGD (fundację, stowarzyszenie oraz związek stowarzyszeń).

Broszura dostępna do pobrania w wersji *pdf (510 KB)

 

Działalność gospodarcza na wsi...", grudzień 2005.

Publikacja przedstawia formalne strony uruchomienia i prowadzenia firmy. Obrazuje krok po kroku jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce stać się przedsiębiorcą.

Broszura dostępna do pobrania w wersji pdf.

 

 

Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Działania: "Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilotażowego  Programu LEADER+?", Fundacja "Fundusz Współpracy" Biuro Programów Wiejskich, listopad 2005.

Publikacja dostępna do pobrania w wersji *.pdf (1,43 MB)

 

 

Publikacja „Polska wieś 2025 - wizja rozwoju” pod redakcją prof. Jerzego Wilkina powstała z inicjatywy Programu Agro-Info Funduszu Współpracy,  Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.  Warszawa 2005

 

 "Raport z wyników badania ankietowego w sprawie efektów kredytów Programu Agrolinia2000", Fundusz Współpracy, czerwiec 2004. 
Raport jest
 podsumowaniem i zarazem prezentacją efektów, nie tylko finansowych, jakie przyniosły inwestycje zrealizowane przez kredytobiorców linii kredytowej realizowanej na zlecenie UKIE przez Fundację Fundusz Współpracy w latach 1997-2003, w ramach Programu Agrolinii 2000.

 

 "Europa w ławce szkolnej. Poradnik dla nauczycieli szkół o profilu rolniczym"  
Fundusz Współpracy, luty 2005

Publikacja ma na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi pozwalających realizować w szkole różnorodne inicjatywy proeuropejskie oraz informacji przydatnych  w prowadzeniu szkolnych klubów europejskich.

  19 opracowań tematycznych przygotowanych na potrzeby serwisu Agro-Info.
 

 NPR 2007-2014 Streszczenie (14 stron)

"Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest przygotowywanym i przyjmowanym przez rząd planem (w części też przewidywaniem) całości działań w całym kraju, w ciągu nadchodzących sześciu lat, których skutkiem ma lub może być zmniejszenie dystansu do krajów wyżej rozwiniętych. Po ludzku powiedziałoby się: co będzie zrobione, żeby po sześciu latach wszystkim nam się szczęśliwiej żyło..."  - zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem założeń i celów  NPR na lata 2007-2013.

   "Pomysły na przedsiębiorczość na wsi" - publikacja wydana przez Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, październik 2004.

Publikacja jest podsumowaniem wstępnego etapu II edycji projektu Agrinpol. Zawiera ona listę 67 przykładów pomysłów na biznes na wsi. Dziesięć z nich zostało zaprezentowanych szczegółowo pozostałe zawierają dane kontaktowe do przedsiębiorców. 
Publikacja dostępna do pobrania w wersji pdf.

 

Przewodnik po rentach strukturalnych - publikacja wydana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundację "Fundusz Współpracy", wrzesień 2004.

 

 

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, SPO - Informator - publikacja wydana przez Fundację „Fundusz Współpracy” Biuro Programów Wiejskich, Program Agro-Info, Poznań, październik 2004.
Publikacja przedstawia instrumenty pomocowe dla polskiej wsi, zawarte w dwóch programach: w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz w Sektorowym Programie Operacyjnym (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

 

   

Prawno-finansowe uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych na polskiej wsi po akcesji do UE - Poradnik praktyczny, Publikacja RCDRiRW Kraków, dofinansowana przez Program Agro-Info, Kraków 2004

Polskie Rolnictwo w Unii Europejskiej, Edmund Szot, Warszawa 2003

Opracowanie przygotowane jako materiał szkoleniowy dla rolników uczestniczących w spotkaniach informacyjnych Agro-Info, dotyczących najważniejszych dla polskich rolników dziedzin produkcji, regulowanych przez przepisy wspólnotowe: zbóż, mleka, mięsa wołowego, mięsa wieprzowego, owoców i warzyw, a także mięsa drobiowego, jaj, cukru, skrobi ziemniaczanej, chmielu, tytoniu.

Mieszkańcy Wsi o integracji Europejskiej, raport z badań, Warszawa 2002

W dniach 26 kwietnia - 6 maja 2002 przeprowadzone zostało na zlecenie Programu badanie świadomości zagadnien integracyjnych wśród mieszkanców wsi. Instytut Spraw Publicznych/CBOS przeprowadził badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie kwotowej rolników oraz losowej mieszkanców wsi.

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, ARiMR, 2002

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z programu SAPARD opracowany i wydany przez Krajowe Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wsparciu Programu Agro-Info.

Szczegółowe zdefiniowanie zagadnień integracyjnych istotnych dla mieszkańców wsi - odbiorców Programu "Agro-Info": rolników; przedsiębiorców, specjalistów i menadżerów sektora rolno-spożywczego; mieszkańców wsi posiadających lub poszukujących pozarolniczego źródła dochodu; reprezentantów samorządu terytorialnego i administracji lokalnej, Waszawa 2002

Ja, Moja Wieś i Polska w Unii Europejskiej – trudne pytania i konkretne odpowiedzi, Inowrocław 2002

Publikacja przygotowana przez Towarzystwo Rozwoju Łojewa im. Stanisława Przybyszewskiego w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Współpracy ze środków Programu Agro-Info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Warszawa 2003

Książka dotyczy spraw zasadniczej wagi dla rozwoju turystyki w aspekcie lokalnym, stanowi bardzo bogaty przegląd dorobku w wymiarze światowym, może być niezwykle pomocna dla tych wszystkich, którzy mogą i powinni podejmować decyzje dotyczące rozwoju społeczności lokalnych.

 

 

Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Poznań 2003

Zawarty w tytule książki postulat jest realny - odnowa wsi staje się perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Tym bardziej, że od 2004 roku znajdzie ona unijne wsparcie w Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" w postaci działania o nazwie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".


Poradnik dla Producentów Żywności, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2003

Całościowy i kompletny poradnik dla przetwórców spożywczych, prezentujący wszystkie najważniejsze zagadnienia, związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jego finansowaniem, logistyką, zapewnieniem standardów jakościowych i marketingiem produktów.

 

 

Publikacje wydane lub dofinansowane przez Program Agrolinia2000

Publikacje związane z projektem Agrinpol

>Opracowania tematyczne przygotowane na potrzeby serwisu Agro-Info:

Produkcja roślinna

rośliny oleiste

Ewa Rosiak

 

zboża

Michał Kisiel

 

ziemniaki

Stanisław Samborski

 

owoce i warzywa

Bożena Nosecka

 

buraki cukrowe

Łucja Chudoba

     

Produkcja zwierzęca

wołowina i cielęcina

Danuta Rycombel,

 

mleko

Jadwiga Seremak-Bulge

 

wieprzowina

Jan Małkowski, Danuta Zawadzka

 

drób

Grzegorz Dybowski

 

Formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania

jaja

IACS System rejestracji gospodarstw i gruntów oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt

wsparcie wybranych obszarów i grup np. obszary górskie, młodzi rolnicy

Mira Kobuszyńska

Sylwia Radzyńska
Sylwia Radzyńska

     

Przemysł rolno-spożywczy

mleczarski

Jadwiga Seremak-Bulge

 

mięsny

Danuta Rycombel

 

drobiarski

Grzegorz Dybowski

 

tłuszczowy – rośliny oleiste

Ewa Rosiak

 

owocowo-warzywny

Bożena Nosecka

 

cukrowniczy

Łucja Chudoba

 

skrobi

Stanisław Samborski

 

przetwórstwo zbóż

Michał Kisiel

 

przetwórstwo jaj

Mira Kobuszyńska

 

małe przetwórstwo,
produkty regionalne

Jakub Jasiński, Michał Rzytki

 

 

 

 

Handel artykułami spożywczymi

produktami pochodnymi roślin oleistych

Ewa Rosiak

 

zbożem

Michał Kisiel

 

owocami i warzywami (świeżymi i przetworzonymi)

Bożena Nosecka

 

cukrem

Łucja Chudoba

 

skrobią

Stanisław Samborski

 

mlekiem i produktami mlecznymi

Jadwiga Seremak-Bulge

 

wołowiną i cieleciną

Danuta Rycombel

 

wieprzowiną

Jan Małkowski, Danuta Zawadzka

 

drobiem

Grzegorz Dybowski

 

jajami
produkty regionalne

Mira Kobuszyńska
Jakub Jasiński, Michał Żytki

Organizowanie się rolników

Grupy producentów - nowa forma spółdzielczego działania

Jarosław Ejsmont

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Przedsiębiorczość na wsi

Środki finansowe dla polskiej wsi

Krzysztof Margol, Sławomir Gumiński

Katarzyna Jasińska, Krystyna Kotewicz

O bazie danych Agro-Info

Baza danych Agro-Info

 

 

Ankieta oceny publikacji

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy