Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Polska wieś 2025 - wizja rozwoju
 
 
 
 
English version
Polska wieś 2025 - wizja rozwoju


1 czerwca 2005 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Polska Wieś 2025 – wizja rozwoju” zorganizowana przez Biuro Programów Wiejskich Funduszu Współpracy, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN.

 

 

Konferencja poświęcona była publikacji „Polska Wieś 2025 – wizja rozwoju”, mającej stanowić początek dyskusji na temat możliwego kształtu polskiej wsi w przyszłości.

 

                    publikację "Polska wieś 2025"  
  

                                                              syntezę  
    

                                                                     "Polska wieś 2025" w mediach


 

 W konferencji wzięło udział prawie 140 osób - naukowców zajmujących się analizą działań związanych ze wsparciem rozwoju wsi, przedstawicieli administracji państwowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz mediów.

 

            Lista uczestników konferencji  

 

Pierwszą część konferencji poświęcono omówieniu kontekstu powstania i realizacji projektu „Polska wieś 2025”, potrzebie tworzenia wizji i próbie omówienia wyłaniającego się z niej realno‑optymistycznego obrazu polskiej wsi za 20 lat.

 

 

            Program Agro-Info Funduszu Współpracy - Prezentacja U. Budzich-Szukała

 

            Wyobraźnia - wizaja - wiedza - Prezentacja prof. J. Wilkina

            Wizja wsi 2025 - synteza - Prezentacja J. Saloniego

 

Druga część konferencji poświęcona była dyskusji wokół trzech osi tematycznych.

Panel I - „Rola rolnictwa w rozwoju obszarów wiejskich” prowadzony był przez prof. Edwarda Majewskiego, który zachęcił do dyskusji, stawiając pytania na temat kształtu polskiego rolnictwa, polskiej wsi i polskiego rolnika w 2025 roku.

W trakcie tego panelu wypowiadali się: dr Grzegorz Russak, Władysław Serafin, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Jan Krzysztof Ardanowski, Alina Kozińska-Bałdyga, prof. dr hab. Witold M. Orłowski, dr Czesław Siekierski.

Dyskusję zapoczątkował problem wspierania rolnictwa przez państwo i skala tego wsparcia. Wypowiedzi były zróżnicowane, wahały się od generalnego apelu o uznanie potrzeby stałego i silnego wsparcia dla rolnictwa, do radykalnych głosów mówiących wręcz o potrzebie „wygaszania” rolnictwa. Mówiono o możliwości odchodzenia od dotowania rolnictwa na rzecz potraktowania rolników jako dostarczycieli usług związanych np. z utrzymywaniem krajobrazu, które powinny być wycenione i stosownie opłacone. Jest to tym ważniejsze, że Polskiemu rolnictwu grozi zmniejszenie skali unijnej pomocy, w stosunku do wcześniej zakładanej (Cz. Siekierski). Mówiono o tym, że rolnictwo i rolnicy powinni szukać drogi w przestawianiu się na rodzaje produkcji, w których  kreowana jest znacznie większa wartość dodana (W. M. Orłowski). Podkreślano znaczenie jednego z takich rodzajów gospodarki wiejskiej, jakim jest produkcja żywności o walorach regionalnych (G. Russak).

 

Panel II „Środowisko” prowadzili dr Artur Bołtromiuk i prof. Marek Kowicki.

W dyskusji wypowiadali się: Bogdan Szymański, Jerzy Kalinowski, dr Grzegorz Russak, dr Elżbieta Raszeja i dr Barbara Perepeczko.

Dyskusja w znacznym stopniu zdominowana została przez zagadnienia kształtowania krajobrazu, rozumianego przede wszystkim jako architektura wsi. Podkreślano problem eklektycznego charakteru polskiej wsi, łamania tradycji i ogólnego braku dbałości o wygląd i spójność krajobrazu. Mówiono o praktycznym braku spójnych wizji przestrzeni wiejskiej, poza obszarami chronionymi (E. Raszeja). Jako możliwe drogi rozwiązania tego problemu proponowano efektywne planowanie przestrzenne z realnym i aktywnym udziałem mieszkańców terenów wiejskich, dla których plany te są przygotowywane, a także kształcenie nt. projektowania dla wsi i związku jakości życia z jakością przestrzeni. Nie zapomniano jednocześnie o dylematach i problemach związanych z kosztami i ograniczeniami, jakie są nakładane w ten sposób na osoby, które do planu muszą się dostosować, a także to, że wiejski krajobraz jest cenną wartością przede wszystkim dla osób mieszkających poza wsią, a w znacznie mniejszym stopniu dla samych mieszkańców wsi (B. Perepeczko). Mówiono też o dodatkowych kosztach infrastrukturalnych związanych z luźną zabudową wsi w Polsce (M. Kowicki).

 

Dyskusja w trakcie Panelu III „Jakość życia i dywersyfikacja dochodów”, prowadzonego przez prof. Witolda M. Orłowskiego i prof. Andrzeja Kaletę, toczyła się wokół problematyk jakości i poziomu życia, a wysokości dochodów – pytając o nierozerwalność obu tych zagadnień.

W dyskusji wypowiadali się: prof. Maria Wieruszewska, Andrzej Ludwicki, dr Grzegorz Russak, prof. Marek Kowicki, Marcin Makowiecki, dr Elżbieta Raszeja, Grażyna Niewęgłowska, Alina Kozińska-Bałdyga, Krzysztof Kwatera, Jerzy Kalinowski.

Mówiono o znaczeniu alternatywnych źródeł dochodu i potrzebie oddzielenia zagadnień wiejskich od rolniczych w powszechnej świadomości. Rozwój wsi to przecież nie to samo, co rozwój rolnictwa, tak samo jak rozwój przemysłu, to nie to samo co rozwój miast (K. Kwatera). Wskazywano pułapkę jaką stanowić może całkowite oparcie się na Unii jako źródle i metodzie wsparcia (M. Wieruszewska). Podkreślano znaczenie poszczególnych rodzajów działalności pozarolniczej i alternatywnej do rolniczej: od energetyki odnawialnej, która poza zwiększaniem dochodu, zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju (A. Ludwicki), po infrastrukturę wędkarstwa (G. Russak).

Moderatorzy zamykając dyskusję przypomnieli o rzeczach według nich ważnych, a których w dyskusji zabrakło - bardzo mały nacisk postawiono na edukację i wiedzę (W. M. Orłowski) oraz zauważono generalny brak „intelektualnej” odwagi w budowaniu dalekosiężnej wizji rozwoju wsi – wizji choćby nawet zbliżającej się do granicy utopii.

 

Dyskutanci podkreślali konieczność traktowania zmian na wsi, jako procesu wymagającego współuczestnictwa podmiotów, których proces ten najbardziej dotyczy. Podnoszona była potrzeba edukowania przedstawicieli administracji, gdyż praktycznie nie istnieje spójna polityka pomocy dla wsi (M. Makowicki). Mówiono o znaczeniu wizji, ale podkreślano też możliwość i znaczenie tworzenie wizji alternatywnych i konkurencyjnych.

 

           Prezentacja slajdów dotyczących publikacji

 

Podsumowując konferencję prof. Jerzy Wilkin zwrócił uwagę zarówno na nierealność życzenia, by rolnictwo osiągnęło poziom samowystarczalności pozwalający mu funkcjonować bez dodatkowego wsparcia, jak i  krótkowzroczność pomysłów odchodzenia od produkcji rolniczej i zalesiania wsi. Zauważył cenność pomysłu wywołania szerokiej dyskusji wokół wizji wsi i wciągnięcia w nią szerokich kręgów społecznych. Wyraził zadowolenie z tego, jak gorącą dyskusję wzbudziły kwestie architektoniczne. Podkreślił także znaczenie energetyki odnawialnej oraz zauważył, że w ewentualnych przyszłych rozważaniach kontynuujących prezentowany projekt, powinna zostać uwzględniona również problematyka związana z gospodarką wodną oraz leśnictwem.      


          Galeria zdjęć

                                                
                                                   
                          ***

Publikacja oraz konferencja "Polska wieś 2025 - wizja rozwoju" były ukoronowaniem dotychczasowych działań Programu Agro-Info, realizowanego na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przez Fundację Fundusz Współpracy.

 

 

English version

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy