Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info O nas
 
 
 
 
 
 
English version
O nas


BIURO PROGRAMÓW WIEJSKICH
wspiera przygotowania polskiej wsi do sprawnego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.

 

Fundusz Współpracy od 1991 r. realizuje programy związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Pierwszym programem była „Agrolinia” czyli Importowa Linia Kredytowa dla Sektora Rolnego (1991-1996), finansowana ze środków Phare Unii Europejskiej, obejmująca działalność kredytową oraz wsparcie szkoleniowe i informacyjne, skierowane przede wszystkim do banków spółdzielczych.

 

Kontynuacją tego programu była „Agrolinia 2000” (1996-2003), finansowana ze spłat poprzednio udzielonych kredytów. Misją „Agrolinii 2000” było wspieranie przemian na wsi oraz pomoc mieszkańcom terenów wiejskich w aktywnej adaptacji do warunków gospodarki rynkowej oraz integracji europejskiej. W ramach tego programu:

 

-         udzielono ponad 2000 kredytów inwestycyjnych;

-         przeprowadzono lub dofinansowano szkolenia dla ponad 22 000 osób;

-         wydano drukiem kilkanaście, zaś dofinansowano kilkadziesiąt publikacji adresowanych do mieszkańców wsi;

-         udzielono ponad 200 małych dotacji.

 

W 2002 roku w Funduszu Współpracy wyodrębniono Biuro Programów Wiejskich.

Biuro realizuje następujące programy i projekty:

 

Agrolinia - program uruchomiony jesienią 2003 roku na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Jego realizacja ma zakończyć się do końca roku 2006. Celem Agrolinii jest wsparcie przygotowania wiejskich społeczności lokalnych do funkcjonowania w warunkach integracji europejskiej poprzez:

 

-         udzielanie kredytów dla rolników i przedsiębiorców wiejskich;

-         działania szkoleniowe i informacyjne przygotowujące społeczności wiejskie do korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej (m.in. poprzez przygotowanie banków spółdzielczych do pełnienia roli doradców dla mieszkańców wsi i do udzielania kredytów pomostowych);

-         wspieranie procesu tworzenia partnerstw lokalnych, które mogłyby w przyszłości korzystać z działań typu LEADER;

-         przygotowanie nowej edycji bazy „Agrinpol” – systemu informacji o przedsięwzięciach pozarolniczych na terenach wiejskich.

 

Agro-Smak 2 - program jest kontynuacją niektórych elementów Polsko – Amerykańskiego Projektu Rozwoju Produktów Lokalnych i ma na celu  wsparcie tworzenia w Polsce rynku produktów regionalnych i lokalnych o potwierdzonej jakości, zgodnej  z polityką prowadzoną przez Komisję Europejską.

 

Agro-Info -  program realizowany na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w latach 2002-2004. Cel programu to stworzenie sprawnego systemu dostarczającego rolnikom i społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im sprawne funkcjonowanie w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. W ramach Programu został stworzony m.in. internetowy serwis informacyjny, baza danych o  instytucjach i organizacjach przygotowujących polską wieś do funkcjonowania w warunkach UE. Komponenty te wciąż istnieją i są na bieżąco aktualizowane. Ponadto ze środków Programu Agro-Info wydane zostały liczne publikacje, zorganizowano wiele szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Obecnie nadal kontynuowana jest realizacja projektu dotyczącego prowadzena sieci ośrodków informacji o UE dla mieszkańców obszarów wiejskich "Agro-Info".

SZUKAJ

 
AKTUALNOŚCI
 
Drugi nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
25.11.2008 ...
Projekty dla gmin wiejskich z Działania 7.3
Agro-Info 25.11.2008 ...
Plan Działania KSOW na lata 2008-2009 - konsultacje
23.09.2008 ...
Nasza wieś naszą szansą - 2008
23.09.2008 ...
Dwudziestolecie FDPA
20.05.2008 ...
Zaproszenie na wyjazd studyjny do "wiosek tematycznych", 11-13.06.2008
14.05.2008 ...
 
więcej »

SONDA
Czy obwodnica Augustowa powinna przebiegać przez Dolinę Rospudy?
 wejdź »

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy