Agro-Info
wieś a integracja z UE produkcja roślinna produkcja zwierzęca środowiskowe warunki gospodarowania formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
rolnictwo ekologiczne przemysł rolno-spożywczy handel artykułami rolno-spożywczymi organizowanie się rolników wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
Fundusz Współpracy
Agro-Info Mapa serwisu
Mapa serwisu
 Witamy
 Wymagania sprzętowe
 15 lat programów wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy
 Konferencja "Polska wieś od nowa - szanse obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013"
 Galeria
 Informator
 wieś a integracja z UE
 sektor rolno spożywczy
 rolnictwo
 wspólna polityka rolna - ogólnie
 Unia Europejska, cele instytucje, prawo, działania
 Unia Europejska - informacje ogólne
 negocjacje
 Rezultat negocjacji w obszarze "Rolnictwo"
 analizy przekrojowe
 inne
 produkcja roślinna
 Przepisy prawne dotyczące produkcji roślinnej
 Ziemniaki
 Ogólne omówienie branży
 Geograficzne zróżnicowanie produkcji ziemniaków w kraju
 Rynek ziemniaków w Polsce
 Produkcja nasienna i regulacje z tym związane
 Rejestracja producentów ziemniaków
 Charakterystyka odmian ziemniaka
  Nowe regulacje prawne dotyczące rynku ziemniaków
 Podstawy prawne
 Zboża, rośliny oleiste i wysokobiałkowe
 Zboża i rośliny wysokobiałkowe
 Ogólne omówienie branży
 Ogólna informacja o rynku polskim. Instrumenty wsparcia dochodów producentów zbóż w Polsce w okresie przed akcesją
 Ogólna informacja o rynku polskim. Ceny i opłacalność produkcji
 Produkcja zbóż na świecie
 Produkcja zbóż w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy dotyczące produkcji zbóż. Cenowe wsparcie dochodów producentów zbóż
 Nowe przepisy dotyczące produkcji zbóż. Dopłaty bezpośrednie
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty
 Przepisy prawne dotyczące rynku zbóż
 Ogólne omówienie branży
 Ogólnie o rynku roślin oleistych
 Rynek roślin oleistych w Polsce
 Rynek roślin oleistych - światowy i UE
 Nowe przepisy dotyczące rynku roślin oleistych
 Bezpośrednie skutki i spodziewane efekty regulacji
 Przepisy prawne
 Owoce i warzywa
 Ogólna informacja o branży
 Rynek owoców i warzyw w Polsce i jego organizacja
 Ogólna informacja o rynku owoców i warzyw w pozostałych krajach UE
 Regulacje rynku owoców i warzyw w UE
 Instytucje polskie włączone w system zarządzania WPR i procedury uzyskania wsparcia
 Efekty rynkowe wprowadzenia wspólnej organizacji rynku i innych form wsparcia
 Podstawy prawne
 Buraki cukrowe
 Ogólna informacja o produkcji buraków cukrowych w Polsce
 Zasady regulacji rynku cukru w Polsce przed integracją z UE
 Ceny i opłacalność produkcji buraków cukrowych
 Handel zagraniczny burakami cukrowymi
 Produkcja buraków cukrowych na świecie i w UE
 Ogólne zasady regulacji rynku cukru w UE
 Nowe przepisy, istotne dla plantatorów buraków cukrowych po przystąpieniu Polski do UE
 Bezpośrednie skutki i efekty ekonomiczne wdrożenia nowych przepisów
 Podstawy prawne
 pozostałe
 produkcja zwierzęca
 Wołowina i cielęcina
 Ogólnie o produkcji wołowiny i cielęciny
 Ogólna informacja o polskim rynku wołowiny
 Ogólna informacja o rynku wołowiny i cielęciny w UE
 Wspólna Polityka Rolna na rynku wołowiny i cielęciny
 Bezpośrednie skutki i spodziewane efekty regulacji
 Przepisy prawne dotyczące rynku wołowiny i cielęciny
 Mleko
 Ogólna informacja o branży mleczarskiej
 Ogólna informacja o polskim i unijnym rynku mleka
 Regulacje rynku mleka
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty rynkowe
 Podstawowe akty prawne
 wieprzowina
 Ogólne omówienie branży
 Ogólna informacja o rynku trzody w Polsce
 Ogólna informacja o rynku w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy wynikające z akcesji i ich bezpośrednie skutki
 Najważniejsze przepisy dotyczące rynku wieprzowiny
 Chów trzody chlewnej (ogólnie)
 Regulacje UE
 Rynek wieprzowiny w Polsce
 Rynek wieprzowiny w UE
 Drób i jaja
 drób
 w skrócie
 Ogólne omówienie branży
 Ogólna informacja o rynku Polskim
 Ogólna informacja o rynku Unii Europejskiej
 Nowe przepisy dotyczące rynku drobiu
 Bezpośrednie skutki akcesji
 Spodziewane efekty rynkowe
 Podstawy prawne
 Ogólne omówienie branży jajczarskiej
 Ogólna informacja o produkcji jaj w Polsce
 Ogólna informacja o produkcji jaj w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy
 Bezpośrednie skutki zmian dla producentów jaj
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące rynku jaj
 pozostałe
 środowiskowe warunki gospodarowania
 ochrona powietrza, wód i gleby
 Normy ochrony środowiska związane z hodowlą trzody chlewnej
 ochrona roślin, nawozy, chemia
 programy/umowy rolno-środowiskowe
 inne (np. odłogowanie, zalesianie)
 formalne, finansowe i podatkowe warunki gospodarowania
 dopłaty obszarowe, IACS
 Ustawy i rozporządzenia
 wsparcie wybranych obszarów i grup np. obszary górskie, młodzi rolnicy
 Ustawy i rozporządzenia
 podatki
 rachunkowość
 inne (ochrona konsumentów, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia)
 rolnictwo ekologiczne
 przemysł rolno-spożywczy
 Ziemniaczany
 Wymagania jakościowe w przemyśle skrobiowym
 Płatność za ziemniaki skrobiowe
 Regulacje prawne na rynku skrobi
 Wykaz producentów skrobi ziemniaczanej
 Dobór odmian do produkcji skrobi
 Wymagania jakościowe w przemyśle spożywczym
 Ziemniaczany przemysł gorzelniczy
 Podstawy prawne
 Mleczarski
 Ogólne omówienie branży
 Ogólna informacja o polskim i unijnym rynku mleka
 Bezpośrednie skutki nowych regulacji
 Regulacje rynku mleka
 Spodziewane efekty rynkowe
 Podstawowe akty prawne
 Mięsny
 drób
 Ogólne omówienie branży
 Ogolna informacja o rynku Polskim
 Ogólna informacja o rynku Unii Europejskiej
 Nowe przepisy dotyczące rynku drobiu
 Bezpośrednie skutki akcesji
 Spodziewane efekty rynkowe
 Podstawy prawne
 Ogólne omówienie branży przemysłu mięsnego
 Ogólna informacja o rynku Polskim
 Ogólna informacja o rynku UE
 Podstawowe przepisy prawne dotyczące przemysłu mięsnego w UE
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące przemysłu mięsnego
 Interwencyjne magazynowanie mięsa wieprzowego
 Tłuszczowy
 Ogólnie o przemyśle roślin oleistych
 Rynek roślin oleistych w Polsce
 Nowe przepisy dotyczące rynku roślin oleistych
 Bezpośrednie skutki i spodziewane efekty regulacji
 Przepisy prawne dotyczące rynku roślin oleistych
 Owocowo-warzywny
 Ogólna ocena branży
 Ogólna informacja o rynku przetworów owocowych i warzywnych i jego organizacji
 Produkcja i rynek przetworzonych owoców i warzyw w UE
 Wspólna organizacja rynku przetworów owocowo-warzywnych i inne regulacje dotyczące przetwórstwa w UE
 Instytucje polskie włączone w system kontroli i zarządzania w ramach regulacji dotyczących przetwórstwa oraz procedury uczestnictwa w systemie wsparcia
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące przetwórstwa warzyw i owoców
 Cukrowniczy
 Ogólna informacja o przemyśle cukrowniczym w Polsce
 Ceny zbytu cukru i sytuacja finansowa przemysłu cukrowniczego
 Handel zagraniczny produktami przemysłu cukrowniczego
 Produkcja i rynek cukru na świecie i w UE
 Ogólne zasady regulacji rynku cukru w UE
 Nowe przepisy, istotne dla producentów cukru po przystąpieniu Polski do UE
 Bezpośrednie skutki i efekty ekonomiczne wdrożenia nowych przepisów
 Podstawy prawne
 Przetworstwo zbóż, piekarnictwo
 Ogólne omówienie branży
 Ogólna informacja o rynku polskim. Produkcja wyrobów
 Ogólna informacja o rynku polskim. Kredytowe wsparcie w zakresie zaopatrzenia w surowiec
 Ogólna informacja o rynku polskim. Wyniki finansowe
 Ogólna informacja o rynku UE
 Nowe przepisy. Systemy zarządzania jakością
 Nowe przepisy. Normy dotyczące ziarna zbóż i przetworów zbożowych
 Bezpośrednie skutki i spodziewane efekty
 Przepisy prawne dotyczące przetwórstwa zbóż
 Przemysł paszowy
 Małe przetwórstwo, produkty regionalne
 Wstęp
 Europejski system ochrony nazw produktów rolnych i spożywczych
 Lista produktów Tradycyjnych
 Wymagania weterynaryjne i higieniczno-sanitarne
 Zakładanie i dofinansowanie grup producentów rolnych wytwarzających produkty regionalne
 Produkt szansą rozwoju regionu - studium przypadku
 Podsumowanie
 akty prawne
 inne
 Udziały największych producentów papierosów w rynku
 Ogólne omówienie branży jajczarskiej
 Ogólna informacja o przetwórstwie jaj w Polsce
 Nowe przepisy
 Bezpośrednie skutki dla przetwórni jaj
 Przepisy prawne dotyczące przetwórstwa jaj
 handel artykułami rolno-spożywczymi
 Skrobią i pochodnymi
 Obrót ziemniakami na rynku krajowym
 Eksport ziemniaków
 Import ziemniaków
 Rynek ziemniaków odmian jadalnych w Polsce
 Specyfika rynku sadzeniaków ziemniaka
 Obrót ziemniakami a wymogi fitosanitarne
 Wymagania w zakresie jakości handlowej ziemniaków wczesnych i ziemniaków jadalnych
 Handel skrobią i jej pochodnymi
 Spis ofert sprzedaży sadzeniaków w sezonie 2004/05
 Podstawy prawne
 zbożem, roślinami oleistymi i wysokobiałkowymi
 Zboża i rośliny wysokobiałkowe
 Ogólna informacja o rynku zbóż w Polsce
 Ogólna informacja o rynku zbóż w Unii Europejskiej
 Ogólna informacja o rynku zbóż na świecie
 Regulacje handlu zagranicznego w Polsce
 Regulacje handlu zagranicznego w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy dotyczšce handlu zagranicznego zbożami
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty w polskim eksporcie zbóż i przetworów
 Spodziewane efekty w polskim imporcie zbóż i przetworów
 Przepisy prawne dotyczące rynku zbóż
 Ogólnie o handlu roślinami oleistymi
 Regulacje handlu zagranicznego
 Bezpośrednie skutki i spodziewane efekty regulacji
 Przepisy prawne dotyczące rynku roślin oleistych
 owocami i warzywami (świeżymi i przetworzonymi)
 Polski handel zagraniczny produktami ogrodniczymi
 Handel zagraniczny produktami ogrodniczymi w UE
 Wspólna polityka UE w zakresie handlu produktami ogrodnictwa
 Obowiązki handlowców wynikające z regulacji unijnych
 Skutki rynkowe przejęcia reżimów unijnych w imporcie i eksporcie produktów ogrodnictwa
 Przepisy prawne dotyczące rynku warzyw i owoców
 Cukrem
 Bilans rynku cukru i kierunki zużycia cukru w kraju
 Kanały zbytu cukru z cukrowni
 Tendencje spożycia cukru i ceny na rynku krajowym
 Handel zagraniczny cukrem
 Handel zagraniczny melasą i wysłodkami buraczanymi
 Ogólna informacja o rynku cukru w Unii Europejskiej
 Sposoby zapewniania równowagi na wewnętrznym rynku cukru w Unii Europejskiej
 Regulacje dotyczące importu cukru do Unii Europejskiej
 Regulacje dotyczące eksportu cukru z Unii Europejskiej
 Regulacje handlu cukrem w Polsce przed integracją z UE
 Przepisy dotyczące lat gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006
 Bezpośrednie skutki i efekty ekonomiczne wdrożenia nowych przepisów
 Podstawy prawne
 mlekiem i produktami mlecznymi
 Ogólna informacja o branży
 Ogólna informacja o polskim i unijnym rynku mleka
 Regulacje handlu zagranicznego produktami mleczarskimi
 Bezpośrednie skutki nowych regulacji
 Spodziewane efekty rynkowe
 Podstawowe akty prawne
 wołowiną i cieleciną
 Ogólne omówienie polskiego handlu zagranicznego wołowiną
 Zasady regulacji handlu zagranicznego wołowiną w Polsce
 Ogólna informacja o handlu wołowiną w UE
 Zasady regulacji handlu zagranicznego wołowiną w UE
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące rynku wołowiny i cielęciny
 wieprzowiną
 Eksport mięsa wieprzowego z UE
 Ogólna informacja o polskim handlu wewnętrznym żywcem i mięsem wieprzowym
 Ogólna informacja o unijnym handlu wewnętrznym żywcem i mięsem wieprzowym
 Nowe przepisy dotyczące handlu wewnętrznego i ich bezpośrednie skutki
 Ogólna informacja o polskich obrotach zagranicznych wieprzowiną
 Ogólna informacja o handlu zagranicznym wieprzowiną w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy w handlu zagranicznym wynikające z akcesji
 Najważniejsze ustawy dotyczące obrotu zagranicznego wieprzowiną w Polsce i w Unii Europejskiej
 drobiem i jajami
 Ogólne omówienie branży drobiarskiej
 Ogólna informacja o handlu drobiem w Polsce
 Ogólna informacja o handlu drobiem w Unii Europejskiej
 Przepisy dotyczące handlu drobiem w UE
 Bezpośrednie skutki akcesji
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące rynku drobiu
 Ogólne omówienie branży jajczarskiej
 Ogólna informacja o handlu jajami w Polsce
 Ogólna informacja o handlu jajami w Unii Europejskiej
 Nowe przepisy dotyczące handlu jajami
 Bezpośrednie skutki
 Spodziewane efekty rynkowe
 Przepisy prawne dotyczące rynku jaj
 pozostałymi produktami (w tym import artykułów rolno-spożywczych)
 sprzedaż bezpośrednia i inne specyficzne formy sprzedaży
 organizowanie się rolników
 spółdzielczość rolnicza
 organizacje zawodowe
 organizacje branżowe
 organizacje producentów
 Pojęcie i istota grupy producentów
 Cele i zadania grup producentów
 Podstawowe zasady organizowania i funkcjonowania grupy producentów jako organizacji gospodarczej
 Procedury rejestracyjne i obowiązki formalno-prawne grup producentów
 Wsparcie działalności grup producentów w Polsce
 Podsumowanie
 Przepisy prawne dotyczące organizacji producentów
 wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
 alternatywne źródła dochodu i tworzenie miejsc pracy
 Wstęp
 Doradztwo
 Dotacje
 Kredyty
 Pożyczki
 Poręczenia
 Gdzie uzyskasz więcej informacji ?
 Wsparcie dla wiejskich przedsiębiorców - wybrane źródła pomocy finansowej
 pomoc finansowa
 Wstęp
 Środki finansowe dostępne dla polskiej wsi
 Jakie środki finansowe przeznaczone są na rozwój obszarów wiejskich w Polsce?
 W jaki sposób rozdzielone są fundusze strukturalne w Polsce?
 Jak rozdzielone są środki na finansowanie poszczególnych Programów Operacyjnych?
 Inne źródła wsparcia ze środków UE - PROW i dopłaty obszarowe
 Mechanizmy rynkowe WPR
 Inicjatywy Wspólnotowe
 Inne programy i źródła finansowania dostępne na wsi
 Środki prywatne - organizacje pozarządowe
 Programy Stypendialne
 Instytucje odpowiedzialne za koordynację udzielania pomocy finansowej przeznaczonej dla polskiej wsi
 Perspektywy zmian w latach 2007-2013
 Gdzie szukać informacji
 Przydatne adresy internetowe
 Środki dostępne na wsi - mapa źródeł finansowania
 pomoc w szkoleniu i przekwalifikowaniu
 programy socjalne i renty strukturalne
 program SAPARD
 Instrumenty pomocowe UE (w tym m.in. SPO, PROW)
 Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
 Opis i cel Działania
 Zakres pomocy
 Typ i wysokość pomocy
 Beneficjenci
 Kryteria dostępu
 Zobowiązania beneficjenta
 Przewidywane efekty realizacji działania
 Opis systemu wdrażania
 Schemat wdrażania
 Sposób udzielania pomocy
 Wniosek i inne dokumenty
 Podstawy prawne
 inne
 O nas
 Biuro Programów Wiejskich
 Solec22 - mapa
 Solec22 - zdjęcie
 Agrolinia
 Kredyty
 Pomoc dla banków spółdzielczych
 Działania przygotowujące do LEADERa
 Agrinpol II
 Agrinpol I
 Agrolinia 2000
 Agro - Smak
 Agro-Info
 Zespół BPW
 Kontakt
 Program konferencji
 Baza danych
 Wyszukiwanie uproszczone
 Wyszukaj organizację
 Wyszukiwanie projektów
 Wyszukiwanie pomocy finansowej
 Wyszukiwanie w całej bazie
 Aktualizacja danych
 Wpisz się do bazy
 Ostatnie wpisy i aktualizacje
 Mapa Ankiety
 Pomoc
 Informacje o Bazie
 Czym jest baza danych Agro-Info, kto może z niej korzystać?
 Jak zbudowana jest baza danych Agro-Info?
 Jak korzystać z bazy danych Agro-Info?
 Jak szukać informacji w bazie danych Agro-Info?
 Wyszukiwanie informacji w bazie danych
 Baza danych w latach 2002-2004 - historia, statystyka
 Serwis internetowy www.agro-info.org.pl
 Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz Współpracy
 Baza danych- wybrane opisy
 Archiwum
 Informacje o Bazie
 Sieć Agro-Info - Ośrodki informacji o Unii Europejskiej
 Prezentacje Panelistówa podczas konferencji kartalnych Agro-Info
 Stowarzyszenie na rzecz Sieci Ośrodków Agro-Info
 Konferencja Equal
 O Projekcie
 Afiliacja ośrodków
 Zgłoszenie do afiliacji
 Ośrodki Sieci Agro-Info
 Specjalizacja ośrodków
 Mapa ośrodków
 Baranów
 Barzkowice
 Biłgoraj
 Bydgoszcz
 Chełmno
 Czarnków
 Częstochowa
 Glinojeck
 Gliwice
 Grabanów
 Gryfice
 Hajnówka
 Jarosław
 Jelenia Góra
 Jędrzejów
 Kalisz
 Konin
 Koszalin
 Kraków
 Leżajsk
 Lubań
 Lublin
 Łódź
 Łubowo
 Łukta
 Męcinka
 Mielec
 Mława
 Modliszewice
 Nowy Tomyśl
 Nysa
 Olsztyn Fundacja
 Olsztyn Izba
 Ołdrzychowice
 Opole
 Pępowo
 Piaseczno
 Piotrków Trybunalski
 Pruszcz Gdański
 Przemyśl
 Przysiek
 Radom
 Raków
 Sandomierz
 Siedlce
 Słupsk
 Starachowice
 Suwałki
 Sypniewo
 Szczecinek
 Świdnik
 Węgierska Górka
 Wieżyca
 Zamość
 Zarzeczewo
 Zelów
 Zgłobice
 Pytania i odpowiedzi
 Dla członków sieci
 Forum dyskusyjne sieci
 Informacje wewnętrzne sieci
 Przeglądaj informacje
 06.10.2004 Apel
 07.15_Kolejny monitoring
 07.27_Szkolenia rolno-środowiskowe
 08.10.2004 - Newsletter Leadera+
 08.11.2004 - obsługa ośrodków
 10.11.2004 - Uwaga_recenzja
 15.04. materialy ze szkolenia
 15.07_Dostęp do bazy AXIO
 15.10.2004 - Spotkanie listopadowe
 17.11.2004 - sesja pytań
 26.10.2004 - Informacja o wydawnictwach
 28.10.04 - Spotkanie listopadowe cd.
 4.01.05_List do szefów instytucji
 Biuletyn
 Ciechocinek
 czerwcowe spotkanie w Przysieku
 Dżungla informacji - A. Przepióra
 Elementy planu pracy zespołu Agro-Info na 2005 rok
 Informacja - klienci Ośrodków
 kolejne informacje dla Agro-Info
 Konferencja leadera w Falendach
 Kwota przyznanych dofinansowań w ramch V edycji grantów dla Ośrodków Agro-Info.
 mapka dojazdu
 panele dyskusyjne
 Plan spotkania kwartalnego 2-4 marca 2005
 Plan spotkania w Przysieku
 Przysiek - spotkanie
 Spotkanie kwartalne ośrodków
 Statut + aneks
 suche foto
 Szkolenie z obsługi bazy Axio
 Tablica
 tradycyjna żywność w rozwoju obszarów wiejskich
 uczestnicy szkoleń
 V edycja grantów
 w sprawie forum
 Włosi
 Współpraca z ABC
 Zdjęcia z Zamościa
 Zestawienie wniosków V edycji grantów
 Życzenia świąteczne
 Życzenia Wielkanocne
 13.12.2004 - PROW i SOP
 Warunki afiliacji
 Wzór planu pracy ośrodka
 Logo Sieci
 9.23_Szkolenie w Bydgoszczy
 23.09_Spotkania otwarte - UKIE
 19.10.2004 - Dostęp do bazy danych AXIO
 ARCHIWUM
 07.15_Wyjazdy zagraniczne
 07.27_Program wyjazdu szkoleniowego
 07.28_Listy uczestników - wyjazd
 24.06. Ważny komunikat
 24.08.2004-Miejsce urodzenia
 30.06 Ulotka Sieci
 Brakujące informacje
 Brakujące informacje - c.d.
 Konferencja
 Monitoring - c.d.
 opinia Ośrodków
 Przesunięcie terminu
 Szkolenie - fundusze strukturalne
 szkolenie - odnowa wsi_4.05
 Ważne informacje
 wyjazd studyjny_04.05
 Wyniki monitoringu - c.d. (2)
 Aktualizacja danych
 Informacja o szkoleniach
 Wyniki monitoringu - c.d.
 Monitoring
 Dwie III edycje grantów Agro-Info
 Informacje nt. programów pomocowych UE w Polsce
 Wyniki konkursu na moderatora
 Aktualne informacje - 03.02.2004
 Konferencja 30-31 stycznia 2007
 Zaproszenie na konferencję
 Agrinpol - baza pozarolniczej działalności gospodarczej
 Kredyty Agrolinii
 Pomoc dla banków spółdzielczych
 Konkurs 2007
 Pomoc dla Banków Spółdzielczych 2007
 Wyjazd studyjny do Hiszpanii
 Wyjazd studyjny do Irlandii - zdjecia
 Dotacje dla banków
 Granty dla banków spółdzielczych - edycja 2006
 Lista nadesłanych projektów - 2006
 Przyznane dotacje - edycja 2006
 Lista wniosków niedopuszczonych do oceny
 Konkurs dotacji "Wyjazdy Studyjne"
 Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie
 KONKURS GRANTOWY - 2005
 Ogłoszenie
 Lista złożonych wniosków
 Konkurs Grantowy - 2004
 Konkurs dla banków spółdzielczych na obsługę linii kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw realizujących przedsięwzięcia pozarolnicze na terenach wiejskich.
 Szkolenia bankowców na temat SAPARD (strona archiwalna)
 Działania przygotowujące do LEADERa
 Animatorzy Partnerstw Lokalnych
 Lista trenerów FAOW 2005-2006
 Listy animatorów FAOW
 Nabór na szkolenie animatorów partnerstw lokalnych 2005
 Wydarzenia, Konferencje
 Flash News PL
 Publikacje i materiały
 Forum dyskusyjne
 Inicjatywy LEADER w Polsce
 PPL+
 II Schemat
 Komitet Monitorujący SPO
 Oferty współpracy
 LEADER 2007-2013
 LEADER w Europie
 LEADER na stronach...
 ARCHIWUM
 Propozycja dla wnioskodawcow schematu I LEADER+
 Pilotażowy Program LEADER+ - akcja informacyjna
 Plany 2005
 Polska wieś 2025 - wizja rozwoju
 Publikacja "Polska wieś 2025 - wizja rozwoju"
 Polska wieś 2025 w mediach
 Lista uczestników konferencji 1 czerwca 2005
 "Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa"
 Szkolenia
 Lista organizatorów szkoleń Agro-Info
 Wykładowcy Agro-Info
 Forum trenerów
 Forum dyskusyjne
 Podsumowanie spotkań dla rolników
 Szkolenie dla nauczycieli szkół rolniczych
 Europa w ławce szkolnej
 Strony absolwentów szkoleń dla nauczycieli
 Materiały, publikacje, informacje
 Wizyta studyjna
 Zdjęcia
 Lista kontaktowa absolwentów
 Kluby - baza danych
 Forum nauczycieli szkół rolniczych, liderów SKE
 Dotacje
 Dotacje dla organizacji pozarządowych "Agro-NGO"
 Lista przyznanych dotacji
 Ogłoszenie
 Lista wniosków
 Dotacje dla ośrodków Sieci "Agro-Info"
 Dotacje na działnia informacyjno-doradcze
 Przyznane dotacje na działania informacyjno-doradcze - III edycja konkursu
 Ogłoszenie "Granty Agro-Info na działania informacyjno - doradcze" III Edycja
 Wnioski do III edycji konkursu grantów na działania informacyjno-doradcze
 Dotacje dla banków spółdzielczych
 Dotacje dla banków spółdzielczych 2005
 Lista złożonych wniosków - dotacje 2004
 Przyznane dotacje 2004
 Dotacje dla ośrodków sieci Agro-Info
 Dotacje dla mediów
 Dotacje przyznane w I edycji konkursu
 Dotacje przyznane w II edycji konkursu
 Wnioski do II edycji konkursu
 Przyznane dotacje
 Dotacje na działania informacyjne - I edycja
 Granty Agro-Info dla szkół rolniczych
 Lista grantów
 Dotacje na działania medialne - I edycja
 Dotacje na działania medialne - II edycja
 Dotacje na działania informacyjne - II edycja
 Przyznane dla ośrodków informacji - I edycja
 Ułatwienia podatkowe
 Publikacje
 Lista publikacji
 Materiały informacyjne
 TAK dla wsi europejskiej
 Forum dyskusyjne
 Pytania i odpowiedzi
 Agro-Smak
 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)
 Fundacja Fundusz Współpracy
 TEPA Project
 Ciekawe Strony
 Mapa serwisu
 [en] English version
 Wyszukiwarka
 Wyszukiwarka - wszystkie serwisy
 Aktualności

designed by internet ART > powered by WEB interface © 2003 - 2017 Copyright by Fundusz Współpracy